Kariyer

a) İletişim Uzman Yardımcısı Kadrosuna Atanmak İçin Aranılan Nitelikler Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matematik, istatistik bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şarttır.

b) İletişim Uzman Yardımcısı Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

 • Birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.