Kariyer

a) İletişim Müşaviri Kadrosuna Atanmak İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • İlk defa yurt dışı sürekli göreve atanacaklar için, atandığı tarih itibariyle, Başkanlık merkez veya taşra teşkilat birimlerinde en az bir yıl çalışmış olmak,
 • Yurt dışı görev için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğu Komisyon tarafından tespit edilmiş olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Sağlık durumu itibarıyla yurt dışında görev yapmasına engel bir durumu olmamak,
 • Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.

b) İletişim Müşaviri Olarak Göreve Başlayan Personel Hangi Görevleri Yapmaktadır?

 • Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda hükümetçe belirlenen stratejilerin yurt dışında uygulanmasına yardımcı olmak.
 • Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna müessir şekilde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak.
 • Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek, gerekli görülenler üzerine misyon şeflikleri ve Başkanlık ile koordinasyon halinde düzeltici ve bilgilendirici belge ve dokümanları ilgili birimlere ulaştırmak, bunların o medya kuruluşunda veya yayınlarında yer almasını sağlamak.
 • Yabancı ülkelerde Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılan faaliyetlere katılmak, bu faaliyetlerin ilgili ülke medyasında Türkiye’nin görüşleri doğrultusunda ve doğru bir şekilde yer almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak.
 • Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerinin Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak.
 • Görev bölgelerindeki basın yayın organlarını izlemek ve Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren yazıların çeviri ve orijinallerini Devlet Enformasyon Sistemi vasıtasıyla Başkanlık ve bağlı olduğu misyon şefliklerine iletmek.
 • Türkiye hakkında araştırma yapan, bilgi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak, ilgili kurumlarla koordine ederek gerekli bilgi ve belgenin teminini sağlamak.
 • Gerekli hallerde, ilgili ülke basını için rapor, makale veya bilgilendirici yazılar hazırlamak, demeçler vermek, radyo ve televizyon programlarına katkıda bulunmak.
 • Üst düzey resmî temaslarda basın ile ilişkileri düzenlemek, basın toplantılarını organize etmek, basın duyuruları hazırlamak ve bunları ilgili kuruluşlara ulaştırmak.
 • Basın-yayın ve enformasyon konularında ve bu organlarla ilişkilerde Büyükelçilik Müşavirliği ve gerekli durumlarda sözcülüğünü yapmak.
 • Başkanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.